MUA VINFAST KLARA BẰNG THẺ TÍN DỤNG MASTERCARD – NHẬN ĐẾN 1500 ĐIỂM VINID

MUA VINFAST KLARA BẰNG THẺ TÍN DỤNG MASTERCARD – NHẬN ĐẾN 1500 ĐIỂM VINID.
Áp dụng cho 600 khách hàng đầu tiên.